Algemene voorwaarden§ 1 Algemeen

Met de aanmelding voor het spel dient de gebruiker een verzoek in voor het afsluiten van een gebruiksovereenkomst met Playa Games GmbH (hierna te noemen: "exploitant"). Bovendien gaat de gebruiker door het verstrekken van zijn e-mailadres akkoord met de verificatie van zijn e-mailadres (zie § 2). De exploitant accepteert dit verzoek door een gebruikersaccount te verstrekken dat toegang geeft tot het spel. De gebruiksovereenkomst is op deze algemene voorwaarden gebaseerd. De gebruiker verklaart door zijn aanmelding dat hij hiervan kennis heeft genomen. Er bestaan geen aanvullende overeenkomsten. De exploitant sluit gebruiksovereenkomsten alleen met natuurlijke personen. De gebruiksovereenkomst is geldig voor onbepaalde tijd en kan door beide partijen te allen tijde schriftelijk, doorgaans per e-mail, worden opgezegd zonder inachtneming van een opzegtermijn. De gebruiker kan geen aanspraak maken op het openen van een account, de mogelijkheid tot deelname aan het spel, het onderhoud van het spel of de bereikbaarheid hiervan. De exploitant behoudt zich het recht voor het spel te allen tijde verder te ontwikkelen, te wijzigen of zonder opgaaf van redenen te staken. De exploitant mag deze algemene voorwaarden te allen tijde veranderen. Bij een eventuele wijziging in de algemene voorwaarden is de exploitant gehouden de gebruiker hiervan tijdig en expliciet op de hoogte te stellen. De gebruiker gaat akkoord met de gewijzigde algemene voorwaarden wanneer hij na ontvangst van de kennisgeving het spel opnieuw gaat spelen (zich opnieuw inlogt).

§ 2 Account / Eigendom virtuele goederen

Gebruikersnamen moeten uit ten minste drie tekens bestaan en mogen letters, cijfers, spaties en speciale letters bevatten. Ze mogen echter niet alleen uit cijfers bestaan. Bij het kiezen van een gebruikersnaam moeten de naamrechten van echt bestaande personen gerespecteerd worden. Dat geldt ook voor de benaming van groepen, die niet vernoemd mogen worden naar bestaande verenigingen, bedrijven of merken. Alle accounts, inclusief de daarbij behorende waarden, bronnen, items etc. zijn virtuele goederen in het spel. De gebruiker ontvangt een exclusief gebruiksrecht op het account en een niet-exclusief gebruiksrecht op alle andere virtuele goederen. De gebruiksrechten zijn beperkt tot de looptijd van de gebruiksovereenkomst, tenzij een kortere looptijd in het spel wordt aangegeven. De gebruiker verkrijgt geen eigendom of overige rechten op deze virtuele goederen buiten de gebruiksrechten. Dat geldt ook voor virtuele goederen die de gebruiker beschikbaar worden gesteld door het gebruik vanpremiumvaluta (zie § 10). De gebruiker heeft niet het recht het account mee te nemen naar een andere spelwereld of naar een andere server. Het is niet toegestaan virtuele goederen buiten het spel te gebruiken, kopen, verkopen, schenken of te ruilen. Ook een poging tot een dergelijke overdracht kan worden bestraft. De toegangsgegevens van een account mogen niet worden verkocht of op andere wijze worden overgedragen. Iedere speler is zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn toegangsgegevens en dient een veilig wachtwoord te kiezen. De exploitant is niet aansprakelijk voor het verlies van virtuele goederen. In geval van twijfel dient de gebruiker te bewijzen dat hij niet verantwoordelijk is voor het verlies, bijvoorbeeld door het kiezen van een onveilig wachtwoord en zijn omgang met het gekozen wachtwoord.

Een account dient met een geldig e-mailadres te worden bevestigd. Indien het verstrekte e-mailadres niet geldig is, behoudt de exploitant zich het recht voor het account te blokkeren of te verwijderen. De gebruiker gaat er door zijn aanmelding bij het spel mee akkoord dat de exploitant hem een e-mail ter bevestiging van het verstrekte e-mailadres stuurt en garandeert dat hij het recht heeft dit e-mailadres te gebruiken. De exploitant is niet aansprakelijk voor mogelijke schade die ontstaat door het verstrekken van een e-mailadres waarvoor de gebruiker geen gebruiksrecht heeft. Verder behoudt de exploitant zich het recht voor om ongebruikte accounts na redelijke termijn te verwijderen.

§ 3 Auteurs- en gebruiksrechten

De exploitant en, indien van toepassing, de betreffende licentiegever zijn eigenaar van de merk- en auteursrechten van het spel. De exploitant is de exclusieve eigenaar van de gebruiksrechten. De vermenigvuldiging of het gebruik van de beschikbare afbeeldingen, geluidsdocumenten, videobestanden en teksten in andere elektronische of geprinte publicaties zonder uitdrukkelijke toestemming van de exploitant is niet toegestaan. Dit omvat alle bekende toepassingsvormen (tv, online-stream, radio, internet, e-mail, gedrukte media, etc.). Elk gebruik van het spel voor commerciële doeleinden behoeft de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de exploitant. Neem bij vragen of opmerkingen of indien u het vermoeden heeft dat uw eigen auteurs- en gebruiksrechten worden geschondenonmiddellijk contact op met de exploitant met een gedetailleerde omschrijving. De exploitant zal bij een terechte melding onmiddellijk actie ondernemen.

§ 4 Multi-accounting / account-sharing / account-sitting

Elke speler mag slechts één account per server gebruiken. Wanneer een gebruiker op meerdere accounts speelt, kan dit leiden tot langdurige blokkering van alle betrokken accounts.

Een account mag slechts door één persoon worden gebruikt. Account-sharing, dus het wederzijds gebruik van een account door meerdere personen, is niet toegestaan.

Dit geldt niet voor het tijdelijke account-sitting. Hierbij speelt een gebruiker namens een andere, tijdelijk verhinderde gebruiker, op dit account. De periode van een account-sitting duurt minstens 24 uur, maar maximaal 21 dagen. Gedurende deze periode mag de gebruiker van het beheerde account niet inloggen. Beide accounts mogen elkaar niet aanvallen. De gehele procedure van het account-sitting gebeurt voor risico van de gebruiker van het beheerde account. Het verstrekken van inloggegevens aan de account-sitter brengt een groot risico op ongewenste veranderingen in het account met zich mee. De exploitant is niet aansprakelijk voor veranderingen, verliezen of verwijdering van het account. De exploitant is met name niet aansprakelijk voor eventueel gebruik van de premiumvaluta (zie § 10).

§ 5 Profiteren van fouten & scripting / vals spelen

De gebruiker mag geen maatregelen treffen die een buitensporige overdracht van gegevens op de server veroorzaken (bijvoorbeeld automatisch verversen) of die het spelverloop belemmeren. Niet toegestaan zijn in het bijzonder automatische en halfautomatische scripts die de database raadplegen of spelmechanismen in werking zetten. Bij schending wordt het betreffende account zonder waarschuwing vooraf verwijderd of geblokkeerd. De exploitant behoudt zich het recht voor een vergoeding te vorderen voor de ontstane schade en de daaruit voortvloeiende administratiekosten. Elk speler is verplicht programmafouten (bugs) onmiddellijk via de support aan de exploitant te melden. Wie programmafouten in zijn eigen voordeel of in het voordeel van anderen gebruikt, moet rekening houden met blokkering van zijn account. Het opzettelijk uitlokken van een programmafout is alleen toegestaan als de betrokken speler door een supportmedewerker hierom verzocht wordt.

§ 6 Gedragsregels

Het noemen of linken van, evenals het reclame maken voor producten, aanbiedingen, internetpagina's of bedrijven in welke vorm dan ook is niet toegestaan. Teksten die door de gebruiker in het spel worden ingevoerd, zoals beschrijvingen, namen, gildenamen, gildebeschrijvingen, forumbijdragen, hyperlinks, of berichten die morele grenzen overschrijden, de waardigheid van een persoon aantasten of in strijd zijn met de geldige wetgeving, in het bijzonder die van jeugdbescherming, evenals teksten die hiertoe oproepen of links naar dergelijke teksten, kunnen door de exploitant bewerkt worden en de accounts van de verantwoordelijke(n) kunnen geblokkeerd of verwijderd worden. Bovendien moet rekening worden gehouden met strafrechtelijke consequenties. De teksten die de gebruiker invoert of waarnaar hij verwijst, zijn geeneigendom van de exploitant. Een controle vindt steekproefsgewijs plaats en volgt als hiervoor concrete aanwijzingen zijn. Het is niet toegestaan zich in het spel, en in het bijzonder op het forum, uit te geven voor een andere gebruiker, supportmedewerker, community manager, exploitant of iets dergelijks. Tevens is het niet toegestaan andere gebruikers met sancties van deze personen te bedreigen.

§ 7 Speltaal

De officiële taal in het spel en op het forum is gebaseerd op de taal van spelteksten op de desbetreffende servers. Karakterbeschrijvingen, gildeteksten en ingame-informatie in een andere taal kunnen leiden tot blokkering of verwijdering van het account, omdat het nakomen van de gedragsregels niet kan worden gewaarborgd. Hiervan uitgesloten is het gebruik van Engelse of Latijnse citaten in karakter- en gildebeschrijvingen.

§ 8 Handhaving van regels

Er wordt een team ingeschakeld om de regels in het spel te handhaven. Dit bestaat uit community managers (CoMa's), spelmedewerkers en supportmedewerkers. Zij mogen uitsluitend via het supportformulier en onder vermelding van het geverifieerde e-mailadres worden benaderd om te garanderen dat de gegevens van de gebruiker vertrouwelijk worden behandeld. Als een gebruiker een door de verantwoordelijke medewerker genomen beslissing tracht te omzeilen door een andere medewerker met hetzelfde verzoek te benaderen, kan dit leiden tot schorsing of verwijdering van het desbetreffende account. Dit geldt niet voor het indienen van bezwaren, zolang deze worden ingediend via de betreffende functie op het supportformulier.

§ 9 Gegevensbescherming

Bij de aanmelding voor het spel worden er slechts enkele gegevens gevraagd. Naast een e-mailadres is er een wachtwoord nodig voor het inloggen en een alias. De exploitant gebruikt deze informatie conform de privacy policy en de strenge voorschriften van de actuele wetgeving, zoals de Duitse Wet op Gegevensbescherming (BDSG) en de Duitse Wet op Telemedia (TMG). In overeenstemming met § 13 par. 2 nr. 4 TMG, kan de gebruiker zijn toestemming voor het verdere gebruik van zijn gegevens te allen tijde intrekken door zijn account in het optiemenu van het spel te verwijderen.

§ 10 Kosten

Het spel kan helemaal gratis worden gespeeld. Er ontstaan geen automatische kosten bij de aanmelding of door het spel te spelen. De gebruiker heeft echter de mogelijkheid om tegen een vergoeding eenheden van premiumvaluta op zijn account bij te laten schrijven. Deze eenheden worden bijgeschreven op het account waarvoor de eenheden zijn gekocht. De prijzen staan vremeld in het betreffende menu van het spel. De premiumvaluta kunen in het spel worden ingezet om extra inhoud te kopen. Dit kunnen speciale items, transportmiddelen of andere voordelen in het spel zijn. Er kan echter geen aanspraak worden gedaan op de beschikbaarheid van bepaalde voordelen. De eenheden van de premiumvaluta die nodig zijn om een dergelijke inhoud te kunnen gebruiken, worden steeds duidelijk aangegeven. Omdat extra inhoud alleen gebruikt kan worden als er eenheden van de premiumvaluta op het gebruikersaccount beschikbaar zijn, kunnen er geen onverwachte kosten ontstaan. Door het gebruik van de premiumvaluta krijgt de gebruiker een niet-exclusief gebruiksrecht voor het geselecteerde voordeel dat uitsluitend voor het betreffende gebruikersaccount geldt. Tenzij de looptijd van dit voordeel in het spel is aangegeven, is deze beperkt tot de looptijd van deze overeenkomst. Alle rechten buiten het beperkte gebruikersrecht blijven voorbehouden aan de exploitant.

De exploitant stelt verschillende betaalmethoden beschikbaar, waaruit de gebruiker vrij kan kiezen. Hiervoor onderhoudt de exploitant zakelijke relaties met andere aanbieders, zoals banken. Deze aanbieders sluiten soms hun eigen overeenkomst met de gebruiker tijdens het betaalproces. In deze gevallen kunnen de algemene voorwaarden van de aanbieder eveneens van toepassing zijn. Sommige aanbieders, met name telecom- en mobiele telefoonaanbieders, worden zelf de hoofdcontractpartner van de gebruiker. In dergelijke gevallen levert de exploitant zijn diensten aan de betreffende aanbieder die eigenaar van de betreffende vordering op de gebruiker is. Deze aanbieders vorderen dus voor eigen rekening en niet voor die van de exploitant. Bij vragen kunt u zich wenden tot uw aanbieder of onze supportafdeling.

Om jongere spelers te beschermen, biedthet spel niet de mogelijkheid om geld te winnen of zich te laten uitbetalen (zie § 6 par. 2 Duitse Wet op Jeugdbescherming, JuSchG). Dit betekent dat eenheden van de betaalvaluta niet tegen reële valuta geruild c.q. uitbetaald kunnen worden. Ongebruikte eenheden vervallen bij beëindiging van de gebruiksovereenkomst.

Wanneer de gebruiker minderjarig is, garandeert hij met de bestelling van de eenheden van de betaalvaluta uitdrukkelijk dat hij de betaalmiddelen voor deze eenheden voor dit doel of voor vrij gebruik heeft ontvangen.

§ 11 Herroepingsrecht

U kunt deze overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen schriftelijk (via een brief of het supportformulier) herroepen. De termijn gaat in na ontvangst van deze kennisgeving in schriftelijke vorm, maar niet vóór het sluiten van de overeenkomst en niet vóór het vervullen van onze informatieplicht conform artikel 246 § 2 in combinatie met § 1 par. 1 en 2 van de Duitse Invoeringswet Burgerlijk Wetboek (EGBGB) en onze plichten conform § 312e par. 1 lid 1 van het Duits Burgerlijk Wetboek in combinatie met artikel 246 § 3 EGBGB. Omdat u geen persoonlijke gegevens verstrekt, berust ons systeem op technische standaarden om invoerfouten te herkennen. Voor inachtneming van de herroepingstermijn is het voldoende de herroepingsverklaring tijdig te verzenden. De herroeping dient gericht te worden aan:

Impressum

In geval van een rechtmatige herroeping dienen de over en weer verkregen prestaties te worden gerestitueerd en het eventueel door het gebruik behaalde profijt (bv. rente) te worden vergoed. Wanneer u ons de ontvangen prestatie helemaal of deels niet of slechts in verslechterde toestand kunt teruggeven, moet u ons indien nodig een vergoeding aanbieden. Dat kan ertoe leiden dat u toch aan de contractuele betalingsverplichtingen voor de periode tot herroeping moet voldoen. Verplichtingen voor de vergoeding van betalingen moeten binnen dertig dagen worden voldaan. De termijn begint voor u op het moment van verzending van uw herroepingsverklaring, voor ons met de ontvangst hiervan.

Uw herroepingsrecht verloopt voortijdig, als de overeenkomst door beide partijen op uw uitdrukkelijke verzoek volledig is voldaan voordat u uw herroepingsrecht heeft uitgeoefend. Hiervan is in de regel sprake als u met het gebruik van uw spelaccount bent begonnen.
Einde van de kennisgeving over herroeping

§ 12 Slotclausule

De exploitant is alleen in geval van opzet en grove nalatigheid verantwoordelijk voor schade in verband met het gebruik van het spel. De overdracht van aanspraken jegens de exploitant aan derden door de gebruiker is uitgesloten.

Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing met uitsluiting van het VN-kooprecht en het Duitse internationale privaatrecht. Voor zover de gebruiker geen algemeen bevoegde rechtbank in Duitsland heeft of als de gebruiker een koopman is in de zin van de Handelswet, is de bevoegde rechtbank voor alle civiele rechtsgeschillen de plaats van de zetelzitting van de exploitant. De exploitant is bovendien bevoegd ook bij de algemeen bevoegde rechtbank in de plaats van de zetel van de gebruiker een aanklacht in te dienen.

Indien onderdelen van deze voorwaarden niet, niet meer of niet volledig overeenstemmen met de rechtspositie die van toepassing is, laat dit de overige onderdelen en de inhoud daarvan onverlet. Het ongeldige onderdeel wordt vervangen door een regeling die dit onderdeel in economisch en juridisch opzicht het dichtst benaderd.