Podmienky používania§ 1 Spoločné ustanovenia

Prihlásením do hry podáva používateľ žiadosť o uzatvorenie zmluvy o bezplatnom používaní so spoločnosťou Playa Games GmbH (ďalej „Prevádzkovateľ“). Okrem toho vyjadruje zadaním svojej e-mailovej adresy súhlas s jej overením (pozri § 2). Prevádzkovateľ žiadosť akceptuje založením používateľského účtu, ktorý umožňuje prístup k hre. Zmluva o používaní vychádza z týchto Podmienok používania a používateľ prihlásením potvrdzuje, že sa s nimi oboznámil. Neexistujú žiadne vedľajšie dohovory. Zmluvy o používaní uzatvára Prevádzkovateľ výhradne s fyzickými osobami. Zmluva o používaní platí po dobu neurčitú a obidve strany ju môžu kedykoľvek riadne ukončiť písomnou formou, zvyčajne e-mailom, a to bez nutnosti dodržania lehôt. Používateľ nemá žiaden nárok na založenie účtu a na umožnenie účasti na hre, ani na jej zachovanie či dostupnosť. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo hru kedykoľvek ďalej vyvíjať alebo meniť, či ukončiť prevádzku bez uvedenia dôvodov. Prevádzkovateľ môže tieto Podmienky používania kedykoľvek zmeniť. Na prípadné zmeny používateľa včas výslovne upozorní. Používateľ vyjadruje svoj súhlas so zmenenými Podmienkami používania opätovným hraním (prihlásením) po upozornení na zmeny.

§ 2 Účet/vlastníctvo virtuálneho majetku

Názov účtu musí mať minimálne tri znaky a môže obsahovať písmená, číslice, medzery alebo niektoré špeciálne znaky. Nemôže sa však skladať výlučne z číslic. Pri voľbe názvu účtu musia byť rešpektované práva na ochranu mien reálne existujúcich osôb. To platí aj pre pomenovanie skupín, na ktoré nesmú byť použité názvy existujúcich združení, firiem alebo značiek. Všetky účty vrátane všetkých s nimi spojených hodnôt, prostriedkov, predmetov atď., predstavujú virtuálne statky v hre. Používateľ získava na svoj účet výhradné, na celý ostatný virtuálny majetok však iba nevýhradné používateľské právo. Používateľské práva sú časovo obmedzené na dobu platnosti zmluvy o používaní, pokiaľ hra neuvádza kratšiu dobu platnosti. Požívateľ nenadobúda okrem používateľských práv žiadne vlastníctvo alebo iné práva k virtuálnemu majetku. To platí aj pre virtuálny majetok, ktorý bude prenechaný používateľovi na používanie na základe použitia prémiovej meny (pozri § 10). Používateľ nemá nárok na prechod účtu do iného herného sveta alebo na iný server. Nie je dovolené využívať virtuálny majetok mimo hru, kupovať ho, predávať, darovať alebo vymieňať. Postih hrozí aj za pokus o takého prenechanie. Prístupové údaje účtu sa nesmú predávať ani poskytovať akýmkoľvek iným spôsobom. Každý hráč zodpovedá sám za zabezpečenie svojich prístupových údajov a mal by si zvoliť bezpečné heslo. Prevádzkovateľ nepreberá zodpovednosť za stratu virtuálneho majetku. V prípade pochybností je používateľ povinný preukázať, že strata nebola spôsobená jeho zavinením v dôsledku voľby nedostatočne bezpečného hesla a zaobchádzania s ním.

Účet musí byť overený prostredníctvom platnej e-mailovej adresy. Ak by uvedená e-mailová adresa bola neplatná, Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo účet zablokovať alebo zrušiť. Používateľ prihlásením do hry vyjadruje súhlas s tým, že mu Prevádzkovateľ zašle e-mail na overenie uvedenej e-mailovej adresy a prehlasuje, že je oprávnený túto e-mailovú adresu používať. Používateľ zbavuje Prevádzkovateľa zodpovednosti za prípadné škody vzniknuté na základe uvedenia e-mailovej adresy, na ktorej používanie nie je používateľ oprávnený. Ďalej si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo nepoužívané účty po primeranej dobe zrušiť.

§ 3 Autorské u používateľské práva

Vlastníkom autorských práv a práv na meno je Prevádzkovateľ a prípadne príslušní poskytovatelia licencie. Vlastníkom používateľských práv je výhradne Prevádzkovateľ. Rozmnožovanie alebo použitie poskytovaných obrázkov, zvukových dokumentov, videosekvencií a textov v iných elektronických alebo tlačených publikáciách je bez výslovného súhlasu Prevádzkovateľa nepovolené. Platí to pre všetky známe spôsoby použitia (televízia, online streamovanie, rozhlas, internet, e-mail, tlač atď.). Na akékoľvek použitie hry na hospodárske účely je potrebný výslovný písomný súhlas Prevádzkovateľa. V prípade otázok či pripomienok, alebo ak máte podozrenie na porušenie vašich vlastných autorských alebo používateľských práv, obráťte sa, prosím, neodkladne na Prevádzkovateľa. Tento sa v prípade oprávnených pripomienok obratom postará o nápravu.

§ 4 Viacnásobný účet/zdieľanie účtu/zástup v dovolenke

Každý hráč smie používať iba jeden účet na každý server. Ak hráč hrá s viac ako jedným účtom, môže byť potrestaný trvalým zablokovaním všetkých dotknutých účtov.

Každý účet smie používať iba jedna osoba. Zdieľanie účtu, teda striedavé používanie jedného účtu viacerými osobami, nie je povolené.

Odlišná úprava platí pre dočasný zástup v dovolenke (Account Sitting), v tomto prípade hrá používateľ za iného, dočasne zaneprázdneného používateľa prostredníctvom jeho účtu. Zástup v dovolenke môže trvať minimálne 24 hodín, avšak maximálne 21 dní. V tomto období sa používateľ zastupovaného účtu nesmie prihlásiť. Zakázané je vzájomné napádanie oboch účtov. Riziko spojené s celým priebehom zástupu v dovolenke znáša používateľ zastupovaného účtu. Poskytnutie prístupových informácií dočasnému zástupcovi účtu je spojené s veľkým rizikom vykonania neželených zmien účtu. Prevádzkovateľ nepreberá zodpovednosť za akékoľvek zmeny, straty alebo za zrušenie účtu. Prevádzkovateľ nepreberá zodpovednosť najmä za prípadné použitie prémiovej meny (pozri § 10).

§ 5 Zneužitie chýb a skriptovanie/podvádzanie

Zakázané sú opatrenia, ktoré spôsobujú nadmerný prenos dát na serveri (napr. automatické obnovovanie) alebo ktoré môžu narušovať priebeh hry. Povolené nie sú najmä automatické alebo poloautomatické skripty, ktoré vykonávajú dopyty na databázu alebo spúšťajú herné mechanizmy. V prípade porušenia bude príslušný účet bez predchádzajúcej výstrahy zrušený alebo zablokovaný. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo žiadať náhradu vo výške spôsobenej škody a z nej plynúcich administratívnych nákladov. Každý hráč je povinný bezodkladne oznámiť zistené chyby programov Prevádzkovateľovi prostredníctvom formulára podpory. Kto využije chyby programu na to, aby získal pre seba či pre iného výhodu, musí rátať so zablokovaním účtu. Úmyselné vyvolanie chyby programu je povolené iba vtedy, ak je na to dotyčný hráč vyzvaný pracovníkom podpory.

§ 6 Pravidlá správania

Menovanie a uvádzanie prepojení, ako aj propagácia cudzích komerčných produktov ,nie je povolené v žiadnej podobe. Texty zadané do hry používateľom, ako sú opisy, mená, názvy spolkov, popisy spolkov, príspevky na fórach, prepojenia alebo správy, ktoré prekračujú etické hranice, poškodzujú dôstojnosť niektorej osoby alebo porušujú platné právo, najmä v oblasti ochrany mládeže, rovnako ako obsah, ktorý k tomuto vyzýva, príp. prepojenia na takýto obsah, môžu byť Prevádzkovateľom upravené a príslušné účty môžu byť zablokované alebo zrušené. Okrem toho je potrebné počítať s trestnoprávnymi dôsledkami. Prevádzkovateľ sa nestotožňuje s textami, ktoré zadal alebo na ktoré uviedol používateľ prepojenie. Kontrola sa vykonáva iba náhodne a na základe konkrétneho upozornenia. Je zakázané vydávať sa v hre, najmä na fóre, za iného používateľa alebo pracovníka podpory, manažéra komunity, Prevádzkovateľa apod., alebo sa iným používateľom vyhrážať sankciami zo strany týchto osôb.

§ 7 Jazyk hry

Oficiálny jazyk v hre a na fóre sa riadi jazykom herných textov na danom serveri. Použitie cudzieho jazyka na popisy postáv, texty spolkov a správy v hre môže mať za následok zablokovanie alebo zrušenie účtu, lebo inak nie je možné zabezpečiť dodržiavanie pravidiel správania. Výnimkou je použitie anglických alebo latinských citátov v popisoch postáv a spolkov.

§ 8 Presadzovanie pravidiel

Presadzovanie pravidiel zabezpečuje tím pozostávajúci z manažérov komunít (CoMa), herného personálu a pracovníkov podpory. Napísať im možno prostredníctvom formulára podpory hry s uvedením overenej e-mailovej adresy, aby bolo zabezpečené dôverné zaobchádzanie s údajmi používateľa. Ak sa používateľ pokúsi obísť rozhodnutie zodpovedného pracovníka tak, že sa v rovnakej veci obráti na iného pracovníka, môže to mať za následok zablokovanie alebo zrušenie jeho účtu. Neplatí to pre sťažnosti, ktoré sú podané pomocou príslušnej funkcie vo formulári podpory.

§ 9 Ochrana osobných údajov

Pre prihlásenie do hry sa zhromažďuje len malé množstvo údajov. Okrem e-mailovej adresy sa jedná už iba o heslo na prihlásenie a prezývku. Prevádzkovateľ tieto informácie používa v súlade s vlastnými Zásadami ochrany osobných údajov a podľa prísnych podmienok aktuálnych zákonov (ako je nemecký Zákon o ochrane osobných údajov a Zákon o telemédiách). Používateľ môže svoje povolenie na používanie jeho údajov kedykoľvek do budúcna odvolať podľa § 13 ods. 2 č. 4 Zákona o telemédiách tým, že svoj účet v ponuke možností hry zruší.

§ 10 Náklady

Hru možno hrať celkom bezplatne. Prihlásením a počas hry nevznikajú žiadne automatické náklady. Používateľ má však možnosť získať za úhradu prostriedky v jednotkách prémiovej meny. Budú priradené k používateľskému účtu, z ktorého bola odoslaná požiadavka. Ceny sú uvedené priamo v príslušnej ponuke hry. Použitím prémiovej meny možno v hre získať prístup k rôznemu doplnkovému obsahu. Môže sa jednať o osobitné predmety, dopravné prostriedky alebo iné výhody v hre. Neexistuje však nárok na dostupnosť určitých výhod. Jednotky prémiovej meny, potrebné na tento obsah, sú vždy zreteľne uvedené. Keďže doplnkový obsah možno použiť iba vtedy, keď sú na používateľskom účte k dispozícii jednotky prémiovej meny, nemôžu vzniknúť neočakávané náklady. Použitím prémiovej meny získava používateľ nevýhradné právo na používanie zvolenej výhody, ktoré platí iba pre príslušný používateľský účet. Pokiaľ v hre nie je uvedená doba platnosti výhody, je táto doba obmedzená dobou platnosti tejto zmluvy. Všetky práva presahujúce obmedzené právo na používanie ostávajú vlastníctvom Prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ ponúka rôzne spôsoby platby, z ktorých si môže používateľ slobodne vybrať. Na tento účel udržiava Prevádzkovateľ obchodné vzťahy s tretími poskytovateľmi, napríklad s bankami. Sčasti títo poskytovatelia v rámci platby uzatvárajú s používateľom vlastné zmluvy. V takýchto prípadoch sa môžu uplatniť aj podmienky používania príslušného poskytovateľa. Niektorí poskytovatelia, najmä poskytovatelia telekomunikačných služieb či mobilní operátori, sa sami stávajú hlavnými zmluvnými partnermi používateľa. V týchto prípadoch poskytuje Prevádzkovateľ služby príslušnému poskytovateľovi, ktorý je vlastníkom danej pohľadávky voči používateľovi. Takíto poskytovatelia uplatňujú pohľadávky na vlastný účet a nie za Prevádzkovateľa. V prípade otázok sa, prosím, obráťte na svojho poskytovateľa alebo na pracovníkov našej podpory.

Kvôli ochrane mladších hráčov neexistuje v hre možnosť vyhrať peniaze alebo si ich dať vyplatiť (§ 6 ods. 2 nemeckého Zákona o ochrane mládeže). Jednotky platobnej meny preto nemožno zameniť za skutočnú menu alebo v takej vyplatiť. Nespotrebované jednotky prepadajú ukončením zmluvy o používaní.

V prípade maloletého používateľa je tento povinný pri objednaní jednotiek prémiovej meny vyslovene prehlásiť, že mu prostriedky, potrebné na jej zaplatenie, boli prenechané za týmto účelom alebo na voľné použitie.

§ 11 Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo písomne odvolať vaše zmluvné prehlásenie v lehote 14 dní bez uvedenia dôvodu (napr. listom alebo pomocou formulára podpory). Lehota začína plynúť po doručení tohto poučenia v písomnej podobe, nie však pred uzatvorením zmluvy a ani pred splnením našich zákonných informačných povinností v zmysle článku 246 § 2 v spojení s § 1 ods. 1 a 2 Uvádzacieho zákona k nemeckému Občianskemu zákonníku (EGBGB) a našich povinností podľa § 312e ods. 1 vety 1 nemeckého Občianskeho zákonníka v spojení s článkom 246 § 3 Uvádzacieho zákona k nemeckému Občianskemu zákonníku (EGBGB). Keďže neuvádzate žiadne osobné údaje, vychádza náš systém na rozpoznávanie chybného zadania z technických štandardov. Na zachovanie lehoty na odstúpenie od zmluvy stačí včasné odoslanie oznamu o odstúpení. Oznam o odstúpení posielajte na:

Tiráž

V prípade účinného odstúpenia od zmluvy musia byť vrátené obojstranne prijaté služby a vydané príp. získané výhody (napr. úroky). Ak nám nemôžete celkom alebo čiastočne vrátiť prijatú službu, alebo len v zhoršenom stave, ste povinní nám prípadne nahradiť príslušnú hodnotu. Môže to mať za následok, že budete musieť napriek odstúpeniu splniť zmluvné platobné povinnosti za obdobie až do odstúpenia od zmluvy. Záväzky úhrady platieb musia byť splnené v lehote 30 dní. Lehota Vám začína plynúť odoslaním vášho prehlásenia o odstúpení od zmluvy, nám začína plynúť jej prevzatím.

Vaše právo na odstúpenie od zmluvy zaniká predčasne, ak bola zmluva oboma stranami na vaše výslovné želanie celkom splnená ešte predtým, ako ste využili právo na odstúpenie od zmluvy. Tento prípad nastáva zvyčajne vtedy, ak ste už začali váš herný účet používať.
Koniec poučenia o odstúpení od zmluvy


§ 12 Záverečné ustanovenia

Prevádzkovateľ zodpovedá za akékoľvek škody v súvislosti s používaním hry iba v prípade úmyslu alebo hrubej nedbanlivosti. Odstúpenie nárokov používateľa voči Prevádzkovateľovi na tretie osoby je vylúčené.

Platí právo Nemeckej spolkovej republiky s vylúčením Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru a nemeckého medzinárodného súkromného práva. Pokiaľ používateľ nemá všeobecnú súdnu príslušnosť v Nemecku alebo pokiaľ je používateľ obchodníkom v zmysle nemeckého Obchodného zákonníka, je miestom súdnej príslušnosti pre všetky právne spory sídlo Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ má okrem toho právo podať žalobu aj v mieste všeobecnej súdnej príslušnosti používateľa.

Pokiaľ časti týchto podmienok nie sú, prestanú byť alebo nie sú celkom v súlade s platným právnym stavom, ostávajú platnosť a obsah zvyšnej časti týchto podmienok nedotknuté. Neplatná časť sa nahradí právne účinnou úpravou, ktorá sa najviac blíži jej hospodárskemu účelu.